Projectinformatie

Graven en leggen

Klik op de afbeelding voor vergroting

Twee leidingen
Dit warmtetransportnet omvat de warmte uitkoppelingsinstallatie bij ARN en het leidingtracé vanaf ARN tot het hoofdafnamepunt in de Waalsprong noordelijk van de Waal. De warmte wordt getransporteerd door een 2-pijpssysteem met een aanvoer en een retourleiding. Restwarmte van de Afvalenergiecentrale ARN wordt gebruikt om de bestaande warmtenetwerken van de Nuon in Oosterhout en Lent van warmte te voorzien. Woningen in de Waalsprong en het Waalfront zijn op het warmtenet aangesloten.

Onderzoeken
Bij aanvang van de engineeringsfase is een KLIC-melding verricht, zodat in het ontwerp met de bestaande infrastructuur rekening is gehouden. Ter verificatie zijn ca. 60 proefsleuven gegraven.Tijdens het graven van de proefsleuven is direct detectie in het veld uitgevoerd naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE) .

RAAP heeft bureaustudie uitgevoerd en Oranjewoud heeft boringen uitgevoerd in verband met archeologische inventarisatie. Op basis hiervan vond archeologische begeleiding plaats waar nodig. Historisch onderzoek, naar obstakels in de ondergrond, en milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd door Oranjewoud. Tijdens de uitvoering is op enkele locaties sanering van bodemverontreiniging uitgevoerd.

Grondmechanisch onderzoek is uitgevoerd door MOS Grondmechanica BV middels boringen en sonderingen. Er zijn enkele peilbuizen geplaatst. Oranjewoud heeft daarnaast eveneens milieuhygienisch onderzoek uitgevoerd.

Er is Flora- en Fauna onderzoek en natuuronderzoek voor Natura2000gebied ‘De Oosterhoutse waarden’ uitgevoerd door RoyalHaskoningDHV. Ter plaatse van een tweetal watergangen waar een zinker werd geplaatst, warden voorafgaand aan de werkzaamheden de vissen weggevangen.

 

Print Friendly, PDF & Email